Over ons

Over de Werkplaats

WINKELBIDe Rune-Werkplaats is een bundeling van activiteiten waarin de principes van de levenswereld en de daarin werkzame krachten en uitwerkingen van het Wereldwoord onderzocht, en waar mogelijk ook praktisch uitgewerkt worden. Het gebeurt op basis van de methoden van klank- en vormfenomenologie. Dit klinkt religieus, wat ten dele ook zo is, als je het woord religie neemt in de zin van religare, herverbinden, van het aardse bestaan met de erachter wevende geesteswerelden. Maar het doel is om nuchter-praktische toepassingen hiervan te maken.
Uitgangspunt van alle uitwerkingen is de astrosofie, een vorm van sterrenwijsheid die is gegrondvest op astrologische en astronomische inzichten welke zijn verbonden met de kennis en ervaringsleer vanuit de anthroposofie omtrent de vier lichamelijkheden van de mens en van de wereld, te weten de geest, de ziel, het levenslichaam van vormkrachten, en het fysieke lichaam. De werkingen van sterren en planeten zijn op ervaringswijze, met name door muziek en beweging, toegepast binnen de mens, door inleving en waarneming; dat heeft mogelijkheden gegeven om hogere zintuigen te ontwikkelen voor de werelden achter het fysieke, en daarmee ook werkzame principes voor het dagelijkse leven te kunnen vormen. In vroeger tijden was het, wanneer men een beroep leerde, zeer gebruikelijk om daarbij ook scholingsmethoden in die hogere werelden te beoefenen; deze hielpen bij het ontwikkelen van die hogere zintuigen welke men nodig kon hebben voor dat beroep (tot in de Middeleeuwen verzorgden de gilden dat). Daarmee ontwikkelde men dan tevens morele eigenschappen, daar men met de ziel de gewetensfuncties van het hart activeerde. Tegenwoordig is dit scholingsaspect gereduceerd tot louter de overdracht van kennis en praktische vaardigheden. De techniek die hieruit is ontwikkeld, kan door iedereen worden toegepast, is indifferent, en daardoor moreelloos in zichzelf. Wanneer men zich wel met gevoel met de wereld en haar verschijnselen verbindt (wat met de fenomenologische onderzoeksmethoden mogelijk is), kan men door de ontwikkeling van fijnere hogere waarnemingsorganen (de lotusbloemen), ook toegang krijgen tot methoden en technieken die een directere verbinding met de levenswerelden bewerkstelligt, en krijgt ook makkelijker dingen gedaan. Daarbij dient men echter terdege bij zijn geweten te rade te gaan, net als vroeger; wat men dan ontwikkelt, is een vaardigheid die men veelal enkel zelf kan toepassen; het wordt tot morele techniek. Oefenmethodes daartoe gaan via het kunstzinnige spelen met elementen en krachten, waarbij men door de ziel heen tracht waar te nemen wat de werkingen zijn; dit heet objectieve kunst, want al doende onderzoekt men de werkingen in mens en natuur, en karakteriseert deze (zielekwaliteit) in plaats van deze te kwantificeren (een fysieke weerslag van de levenswerelden), wat de huidige natuurwetenschappen plegen te doen. Het resultaat is door de subjectieve gevoelens heen komen tot de waarneming van objectieve werkingen, die door ieder ander mens ook ervaren kunnen worden. Op deze weg komt men zijn vooroordelen en antipathiegevoelens tegen, en kan deze waarnemen en zo nodig bijschaven.

De werkplaats heeft uit deze werkmethoden een aantal producten ontwikkeld op verschillende gebieden die werkzaam zijn gebleken en toepasbaar zijn in het dagelijkse leven.

 

Opleiding BN buiten Aug '14   Adres :

 

   Kleiweg 443

   3034 PL Rotterdam, NL

   Tel. +31- (0)6 – 40 22 87 69

 

 

 

Over de initiatiefnemer

Nicolaas de Jong 02Nicolaas M. de Jong (geb. 1956 te Rotterdam) heeft tijdens en na zijn studie in de biologie (kandidaatsniveau 1980) een aantal geestelijke ervaringen gehad, waarvan de belangrijkste was die van de etherische Christus, werkend door de wolken heen. Dat was een beleving in boven-tonale klanken, en organische vormen met complementaire kleuren. Hierdoor heeft hij zich toegelegd op het fenomenologisch onderzoeken van de levensprocessen in mens en natuur. Via astrologie en antroposofie is hij gekomen tot een eigen vorm van astrosofie, d.w.z. sterrenwijsheid, waarmee hij de menselijke wezensdelen, zielekwaliteiten en de hoofdlijnen van zijn karma uit de horoscoop kan duiden. Ook heeft hij hieruit muzikale wetmatigheden gedestilleerd die de horoscoop tot klinken kunnen brengen, waardoor mogelijkheden tot innerlijk onderzoek in mens en natuur ontstaan. Dit noemt hij de astrofonie. Middels boetseren heeft hij methoden ontwikkeld om dat wat in mens en natuur als wilskiemen leeft, in het bewustzijn te heffen. Dit noemt hij astrognomie, daar het om werkingen van sterren en planeten gaat die op aarde in de levenswereld actief vormend zijn. Een van de uitwerkingen hiervan is landschapsgenezing via de elementwezens. Zijn bevindingen schrijft hij uit in muziek-theaterspelen, in rituelen, in artikelen en theoretische verhandelingen (uitgegeven bij Rune-boeken, bij Bruisvat en Sampo, en enige buitenlandse tijdschriften). Hij ontwikkelt beelden en instrumenten op basis van de sterrenwerkingen. Hij geeft scholing (Jaspis) op inspiratief en intuïtief niveau in binnen- en buitenland. Daarnaast leidt hij de muziek-theatergroep LaukaR Unja, en zingt solo in voorstellingen en op geschonden landschapsplaatsen.

Van Januari – Augustus 2011 heeft hij het kernpunt van zijn activiteiten verlegd naar De Wereldwerf, in Olen, België. Daar bouwde hij mee aan een dubbele kinderopvang en een therapeuticum op antroposofische grondslag. Daarnaast was hij de voortrekker van de therapeutenkring Uriël en het opleidingscentrum Inanna, die beide in deze gebouwen zullen werken. De opening aldaar is op 12 Juni 2011. Nu geeft hij er opleidingen innerlijke ontwikkeling en coachen vanuit Jaspis.

In 2013 startte hij mede de woongemeenschap en bezinningscentrum De Oase te Nieuwland, nabij Leerdam, en gaf hier opleiding en begeleiding landschapsheling. Dit stopte begin 2014.

Nu werkt hij zelfstandig vanuit een mooie boerderij in Baarle Nassau, en op lokatie.