Consulten

Persoonlijk consult:

 

Consult als gesprek

huizen_gebarenIn een persoonlijk gesprek kunnen biografische lijnen en breekpunten naar voren komen. Een astrosofische horoscoopduiding kan daarbij behulpzaam zijn, daar het aanwijzingen geeft over het temperament, de constitutie, karmische lijnen, de kwaliteit en eventuele problemen met organen, en zielsgesteldheden die een ontwikkeling kunnen stimuleren of blokkeren, en in het contact naar anderen een belangrijke rol kunnen spelen. Daarnaast geeft het de gebieden aan waar men zijn idealen, talenten en interessen heeft liggen.
Een consult naar aanleiding van biografische vragen, te nemen lotskeuzes of de reeds geduide horoscoop kan een goede optie zijn om helderheid in het leven op het moment te kunnen krijgen.

Horoscoopduiding € 200, –
Horoscoopconsult € 75, –

 

De horoscoop beleven in klanken en ritmen

leeuwlier-sch-voorDaarnaast biedt de horoscoopduiding ook mogelijkheden om zich verdiepend met de eigen ziels- en geestelijke kwaliteiten en conflicten uiteen te zetten. Daartoe kan de horoscoop in klanken en ritmen beleefbaar worden gemaakt, waardoor men specifiek bewustzijn kan verkrijgen over het krachtenspel in de eigen ziel. Door de betreffende maatsoorten en ritmen te lopen, en daarna de ritmische belevingen met klanken te vullen, kan men innerlijk sterke belevingen krijgen die helderheid kunnen scheppen. Als extra verdieping kan hierbij helpen dat men verschillende zielsgewaarwordingen uitboetseert in klei, en daarmee de ervaringen nog meer in het bewustzijn heft. Dan kan het op deze wijze werken tot een scholingsweg worden op weg naar de eigen innerlijke kern met idealen. Voorhands kan het echter als therapie werken. Zie hier video’s over onze muziekmethode.

Horoscoop in klanken en ritmen (enkel mogelijk na duiding) € 250, –
CD met de klankvertoonde horoscoop € 75, –
Ritmisch gedicht vanuit de horoscoop (enkel mogelijk na duiding) € 200, –
Werken vanuit de horoscoop in klank, ritme en boetseren 
hele dag € 125, –
halve dag € 70, –

 

Een stervenshoroscoop om contact te leggen met een overleden dierbaar persoon

Op het moment van overlijden drukt de horoscoop uit wat de gestorvene in zijn of haar leven heeft verwezenlijkt en wat niet. Dat vormt voor hem of haar een levendig tableau van het afgelopen leven. Wanneer je deze in klank en ritme op laat klinken, help je de gestorvene om zijn tableau helderder bewust te kunnen beleven. Ook bied je deze en jezelf troost, en kunt er makkelijker een zielsverbinding mee maken wanneer je zelf in diens karma hebt gedeeld.

Nog dichterbij kom je, wanneer de muziek ook in teksten is geschreven, die beeldend de keuren- en zielssferen aanspreekt waarin de persoon zich bevindt. Samen kun je het karma bekijken en ook kiemen leggen om in een volgend gezamenlijk leven hieraan omvormend en bevrijdend te kunnen werken.

Overlijdenshoroscoop in klanken en ritmen (enkel mogelijk na duiding) € 250, –
CD met de klankvertoonde horoscoop € 75, –
Beeldende ritmische teksten op basis van muziek vanuit de overlijdenshoroscoop (enkel mogelijk na duiding) € 350, –
Persoonlijke begeleiding na overlijden en uitvoeren van de klankvertoonde overlijdenshoroscoop tijdens de uitvaartdienst (all in) € 1000, –

 

 

Voor huis, landgoed, bedrijf en organisatie:


Voor de reiniging of genezing van huis, tuin of landgoed

deva-in-landschapHet komt vaker voor dat een huis dat men betrekt, niet geheel etherisch en astraal rein is, en dat er nog wezens, soms ook overledenen, zijn blijven hangen die de sfeer in dat huis kunnen beïnvloeden en ook soms, met name voor kinderen, bedreigend kunnen zijn. Ook een tuin of landgoed kan een dergelijke achtergrond hebben, bijvoorbeeld doordat er misdaden zijn gepleegd op die plek in het verleden.
Door hier goed waar te nemen wat er aan de hand is, en vervolgens enige fenomenologische reinigingsmethoden toe te passen (zoals het zingen van specifieke kleuren en stemmingen, waardoor men zijn eigen ziel opent en de wezens makkelijker kan ontmoeten), kan men verzoeken deze wezens te helpen omvormen en indien nodig verder op hun reis te helpen. Tevens reinigt men zo de sfeer in de ruimten. Het beste werkt men hier met een groep mensen, aangezien het gezamenlijke bewustzijn kan helpen om dieper in die levens- en zielensferen door te dringen en er iets te kunnen doen.
Op landgoederen of grotere eenheden, stukken landschap, kan men landschapsgenezing toepassen. Daartoe dient men de, of een van de aangrijpingspunten van de landschapsengel te zoeken en hiermee in dialoog te gaan. Hiervoor zijn ook fenomenologische werkmethoden en rituelen ontwikkeld.
Bij een erg geschonden stuk land, bijvoorbeeld omdat er een veldslag is gestreden, of er mensen stelselmatig zijn gemarteld en gedood, kan een nog diepere vorm van genezing worden toegepast, die de deelnemers mee in de negen onderaardse lagen neemt, waar de tegen-engelen huizen. Door hier na te gaan welke wezens er de oorzaak van waren, en te proberen deze weer mee in de reguliere ontwikkeling te krijgen, kan men het landschap weer genezen en de er rondhangende mensenzielen en andere wezens helpen bevrijden en verder helpen op hun weg.

Consult en inventarisatie van de problemen rond huis of stuk land vanaf € 150, – exclusief reiskosten
Uitvoeren van reinigend of genezend werk in huis of op het land vanaf € 150, – (afhankelijk van de situatie)
Deelname aan een huis- of landreiniging, landschapsgenezinghalve dag € 35, – ; hele dag € 60, –
Deelname aan ondersferenwerk (1½ dag) € 120, –
Deelname alleen mogelijk na overleg, of na het volgen van enige Jaspis-cursussen in deze richting.

 


Voor bedrijf of organisatie

Elke menselijke organisatievorm, zoals school, bedrijf, hulporganisatie, wordt geleid door een hoger engelwezen, een aartsengel, die daartoe gevoelige mensen binnen die organisatie inspireert. Deze heeft net als wij, 7 geledingen, die zich elk in de afdelingen of geledingen van een bedrijf zullen uitdrukken. Dan kan er binnen het sociale netwerk door begrip en onderlinge warmte een goede doorstroming van ideeën en nieuwe impulsen ontstaan, die adequaat op de samenleving kunnen aansluiten of inspelen. Er werken echter ook verhardende, verkillende tendensen door zo’n organisatie, die kunnen veroorzaken dat er verkeerde organisatiestructuren (zijn) ontstaan, en de erbij betrokken mensen en afdelingen van elkaar kunnen vervreemden. Door gericht naar dit inspirerende wezen en diens organische geleding te gaan zoeken, kan men een bewustere relatie ertoe opbouwen, waardoor de doorstroming van zijn ideeën en impulsen soepeler kan verlopen, en ook de betrokken mensen een betere werkmotivatie kunnen ontwikkelen.
Hiertoe zijn gerichte oefeningen tot waarnemen ontwikkeld, die vooral verlopen via het kunstzinnig zich openstellen, en in ritme en samenzang het wezen en zijn geledingen kan doen tonen.
Daarnaast zijn voor de betrokkenen, werknemers of vrijwilligers, scholingsmethoden ontwikkeld om de eigen motivaties en mogelijkheden binnen die organisatie of dat bedrijf te kunnen onderzoeken. Dat kan deze weer helpen in hun arbeidsproces, of doen uitzien naar nieuwe taken als mogelijkheden die aansluiten bij hun biografie op dat moment.

Om een helder zicht te kunnen krijgen op de problemen binnen het bedrijf of de organisatie, kan het zinvol zijn dat de betrokkenen deelnemen aan een project waarbij gericht in de onderaardse sferen wordt gewerkt. Hierdoor kan worden waargenomen welke gevallen wezens zich binnen het bedrijf of het gebouw hebben verbonden met dat initiatief. Deze leren waarnemen, duiden, en mogelijkheden te bieden voor verdere ontwikkeling, kan de ontwikkeling van het bedrijf of de organisatie een belangrijke impuls geven, aangezien de betrokkenen heel direct de problemen leren herkennen en een naam geven.

– Waarnemen in bedrijf of organisatie, 1 à 2 dagen

– Werken met deelnemers, werknemers en werkgevers

– Deelname aan ondersferenwerk (1½ dag)

Prijzen in overleg; in samenwerking met Gaiaheartworkz

Zie ook ‘Werken met Elementwezens’ en ‘Landschapsgenezing’.